เต่าหวาย เต่าบ้าน/Orange-headed Temple Terrapin (Giant Asian Pond Turtle) (Heosemys grandis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง กลางหลังกระดองมีสันกลางเห็นได้เด่นชัด มองดูคล้ายเส้นหวาย และอาจด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่า “เต่าหวาย” ส่วนหัวมีสีน้ำตาลอ่อนและมีลายหรือจุดสีส้ม จึงทำให้ดูเหมือนว่าหัวเต่าชนิดนี้มีสีออกสีส้ม ขาสีน้ำตาลมีจุด ปนสีส้มเล็กน้อย ผิวหนังสีขาวนวล และมีกระดองสีน้ำตาล ตามวัดที่มีเต่ามักเป็นเต่าชนิดนี้ และเนื่องจากหัวเต่าชนิดนี้มีสีออกส้ม บางคนจึงเรียกว่า “เต่าวัดหัวแดง”

ถิ่นอาศัย :

บริเวณที่ราบต่ำในประเทศไทยพบทั่วไปทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ นอกจากนี้ยังพบในพม่า อินโดจีน และมาเลเซีย

อาหาร :

เต่าหวายกินพืช ผัก ผลไม้ เป็นส่วนมาก กินสัตว์ได้เป็นบางครั้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง หนองบึงทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลางพบมาก เป็นเต่าไม่ชอบขึ้นมาอยู่บนบก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

หนักประมาณ ๑๒ กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560