ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) รุ่นที่ ๑ ณ รร.รอยัลลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยทิพาวดี กิตติคุณ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายชวกร  ชินโชคเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EVM)  มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  "หัวข้อ การติดตามผลโครงการลงทุน และปรับปรุงแก้ไขตามรูปแบบและคู่มือกำหนด" รุ่นที่ ๑ ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัลลิเวอร์ กรุงเทพมหานคร