โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง