การสัมมนาคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมาย นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมกล่าวต้อนรับการสัมมนาคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา สวนสัตว์ขอนแก่น