การประชุมที่ปรึกษาคณะทำงาน และคณะทำงานพัฒนางานด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 /2563

นางธัญญชล   พุทธรังษี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาคณะทำงาน และคณะทำงานพัฒนางานด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 /2563 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบาหลี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี