ประชุมเพื่อเตรีมความพร้อมข้อมูลงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การสวนสัตว์

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อม นายชวกร ชินโชคเจริญ และ นายจักรินทร์ บุญเลิศ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรีมความพร้อมข้อมูลงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ องค์การสวนสัตว์