การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดของโรค Influenza A virus ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กของสวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์ขอนแก่นฝ่ายบำรุงสัตว์และฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย ประชุม VDO Conferences เรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดของโรค Influenza A virus ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กของสวนสัตว์นครราชสีมา ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป