การอบรมหลักสูตรการปรับบทบาทองค์กรสู่รูปแบบที่เหมาะสม