หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/10/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
รายละเอียด :

สวนสัตว์ขอนแก่นจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และทำการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เอกสาร : ดาวน์โหลด