• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจหู ตรวจตา จำนวน 1 ชุด 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง ตู้เก็บเลือดและสารเคมี จำนวน 1 หลัง 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสัตว์ จำนวน 1 ชุด 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 14/12/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเครนสลิง สำหรับติดตั้งรถบรรทุก 6 ล้อ 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงลิงบาบูน 21/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องดำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 18/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องวัดคสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง 18/08/2017

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศราคากลาง เครื่องวัดค่าเคมีคลินิกในเลือดสัตว์บนแทบทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง 18/08/2017