โครงสร้างบุคลากรนายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายวันชัย สวาสุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นางทิพาวดี กิตติคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

xxxxx xxxxx

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางธนพร พุทธรังษี

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางทิพาวดี กิตติคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางทิพาวดี กิตติคุณ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์