เป็ดวู๊ด (เป็ดวู๊ดดั๊ก)/Wood Duck ( Aix sponsa)

ถิ่นอาศัย :

พบในอเมริกาเหนือตอนกลาง เม็กซิโก คิวบา

อาหาร :

อาหารได้แก่ พรรณพืชในหนองบึง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามป่า หนองบึง เกาะกิ่งไม้สูงๆ ได้ เป็ดวู้ดทำรังในโพรงไม้ใกล้ๆ หนองน้ำในป่าใหญ่

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560