What's News
Pic
July 20, 2021
แนวทางปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
58
Pic
July 9, 2021
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
166
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒๓)