สวนสัตว์ขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตวืขอนแก่นเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลาง click