การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สวนสัตว์ขอนแก่น กับโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ณ ห้องประชุมศูนย์อาหารใหม่ สวนสัตว์ขอนแก่น