โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมาเพื่อทราบ และหากท่านสนใจสามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกได้ (ในรูปแบบ ทส. หนึ่งเดียวจังหวัดขอนแก่น) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป