รับมอบเงินอุปถัมภ์สัตว์ป่า จากผู้อุปถัมภ์สัตว์ป่า เด็กหญิงแจ็กเกอลีน แคโรลีน โจนส์

นายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการรักษาสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั่วประเทศ จากเด็กหญิง แจ็กเกอลีน แคโรลีน โจนส์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น