การสื่อสารแนวทางและการถ่ายทอดนโยบาย

วันศุกร์ ที่3 มิถุนายน 2565 รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนางลัดดา เขียวสลับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ มอบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ให้กับบุคลากรสวนสัตว์ขอนแก่น