สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วม WORKSHOP STRATEGIC MARKETING PLANNING โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ (ZOO E-TICKET)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ (Zoo e-ticket) ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซกรุงเทพมหานครฯ โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทแอดเพลย์เซอร์วิซพอยท์ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นธานในครั้งนี้
.
อีกทั้งในการนี้ สวนสัตว์ขอนแก่น นำทีมโดย นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น , นายไพโรจน์ ภู่รจนา หัวฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศ , นางธัญชล พุทธรังษี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา , นายผดุงพล ดวงทา รักษาการหัวหน้างานการตลาด และ นายณัฏฐ์วัลลภ แก้วเกษเกี้ยง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 6 เข้าร่วมกิจกรรม workshop strategic marketing planning โดยมีวิทยากรจากบริษัทแอดเพลย์เซอร์วิซพอยท์ มาบรรยายให้องค์ความรู้ในครั้งนี้