สวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ( World No Tobacco Day )

สวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2566 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2566 ในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) คือ "บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย" นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่100% โดยมีการติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ตามจุดต่างๆ ของสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดปี จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งได้นำผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมเดินรณรงค์เพื่อให้พนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น และนักท่องเที่ยวได้รับรับรู้ถึงอันตรายจากการเสพติดบุหรี่ อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ถึงอันตรายของสารเสพติดต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ และเกิดความตระหนักถึงภัยจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งเป้าในการลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ และป้องกันเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าถึง เพื่อไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ต่อไป