พันธกิจ

 • พันธกิจ

                      1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตว์ฯ อย่างยั่งยืน

                      2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน

                      3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

                      4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์

                      5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

   

  ค่านิยมร่วม

                      สวนสัตว์เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้การรักสัตว์สำหรับคนไทย

   

  ยุทธศาสตร์

                     ยุทธศาสตร์ที่  1 การสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย

                     ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสวนสัตว์อย่างยั่งยืน

                     ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการสร้างประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าให้กับประชาชนทุกรูปแบบ

                     ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ให้ทันสมัย (Smart Zoo) สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร                   

                     ยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ (Digital Organization)

                     ยุทธศาสตร์ที่  6 การดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่