โครงการการให้บริการความรู้ฝ่ายการศึกษา

จากการสนับสนุนจากทางรัฐบาลร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงก่อให้เกิดโครงการนำเที่ยวที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งมีชีวิตให้เข้าถึงนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าชมสวนสัตว์ จึงก่อให้เกิดโครงการนำเที่ยวขึ้น

ซึ่งโครงการนำเที่ยวจะมีบริการในสวนสัตว์ต่างๆ มีทีมงานคอยดูแลประสานงาน มีการแนะนำการเดินชมอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดการเที่ยวชม ทำให้เการบริการได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำ ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์ ขึ้น ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดของผู้เข้าชม, หน่วยงาน, ผู้ดูแลประสานงาน, วันที่ต้องการเข้าชม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมสามารถแจ้งความจำนงค์ออนไลน์ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยหลังจากที่มีการแจ้งความจำนงค์ต้องการเข้าสมสวนสีตว์ตามโครงการนำเที่ยว จะมีการแจ้งผลการอนุมัติจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆ ไว้อำนวยความสะดวก จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการใช้บริการ ระบบจองโครงการนำเที่ยวออนไลน์

** โรงเรียนรัฐบาล สังกัดต่างๆ / สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการให้บริการความรู้ฝ่ายการศึกษา ทัศนศึกษา ส่งหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายการศึกษาตามอีเมล์ด้านล่าง เท่านั้น!

Email : eduzone844@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-455-6340 , 043-040143 ประเภทไป-กลับ 090-898-6199 ประเภทค่ายพักแรม