ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

20/05/2022 0007/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4-6
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900.-
ประสบการณ์ :
- จบปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ หรือสาขาเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา หรือ ใบรับรองการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
- มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในด้านการรักษาสัตว์หรือเป็นสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
1ตำแหน่ง
20/05/2022 0002/2565
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฏิบัติงานโภชนาการสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 9995 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์เชียงใหม่)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : วันละ 336 บาท
ประสบการณ์ :
1. มีความรู้พื้นฐานด้านการเลี้ยงสัตว์
2.สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า ๑ ภาษา
3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติงานนอกเวลาได้
1ตำแหน่ง
18/05/2022 0054/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 9999 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 ปฏิบัติงาน 20 วัน ต่อเดือน
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความเข้าในกิจกรรมด้านการเรียนรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับสวนสัตว์ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
1ตำแหน่ง
04/05/2022 0010/2565
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ๔ (๔ – ๖) จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ 2
-  ตำแหน่ง : 0698 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4(4-6)
คุณวุฒิ : สัตวแพทย์ศาสตร์อัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
- จบปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ หรือสาขาเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา หรือ ใบรับรองการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
- มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในด้านการรักษาสัตว์หรือเป็นสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: kamjira8158@hotmail.com

1ตำแหน่ง
20/04/2022 0007/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (นายสัตวแพทย์)
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
ส่งมาที่ 189skz@gmail.com
1ตำแหน่ง
18/04/2022 0049/2565
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
-  ตำแหน่ง : 129 - ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 8
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้ ความสามารถ ด้านภารกิจวิจัยด้านสัตวศาสตร์ในเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ความคาดหวัง และเป้าหมายความสำเร็จ มีสมรรถะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
1ตำแหน่ง
05/04/2022 0006/2565
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ๔ (๔ – ๖) จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0697 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4(4-6)
คุณวุฒิ : สัตวแพทย์ศาสตร์อัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่าและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา 
๓.๒ มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในด้านการรักษาสัตว์หรือเป็นสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๔ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

ช่องทางการรับสมัคร
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
https://khaokheow.zoothailand.org/download/HR/download.pdf
- สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล 
         สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น. 
         ในเวลาราชการ
   ผ่านทาง E – mail  (kamjira8158@hotmail.com)  
        (ไม่เกิน เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)
1ตำแหน่ง
18/03/2022 0005/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4-6
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1ตำแหน่ง