ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

07/06/2023 0042/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สลอ.)สังกัด : สำนักบริหารกลาง
ฝ่าย : สื่อสารองค์กร ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน
บริหารและการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตสานึกการให้บริการประชาชน (Service mind)
3. มีความรู้เรื่อง Social Media Marketing และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. มีความรู้เรื่องสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้สื่อ ช่องทางการใช้สื่อ และการวัดผลความ
มีประสิทธิภาพของสื่อ
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)
ในระดับดี หรือมีทักษะ Program Photoshop และ Adobe illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความขยันหมั่นเพียร และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้งาน
1ตำแหน่ง
15/05/2023 0040/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : 223 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายประเมินผลและตรวจสอบระบบดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะ และความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
3. มีความรู้ ทักษะในการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษและสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อประสานงานได้
1ตำแหน่ง
10/05/2023 0012/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1481 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ปริญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
03/05/2023 0013/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 1436 - นายสัตวแพทย์สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 4
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ อัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/05/2023 0017/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไทย สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 บาท
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัตตราเงินเดือน : วันละ 354 บาท
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 20 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัตตราเงินเดือน : วันละ 354 บาท
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง
28/04/2023 0027/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 9998 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500
ประสบการณ์ :
(๑) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับสวนสัตว์
(๒) มีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ำใจในการบริการ และทำงานนอกเวลาได้
(๓) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ
(๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(๖) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๗) มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
1ตำแหน่ง