โครงสร้างบุคลากร



นายณรงวิทย์ ชดช้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายวันชัย สวาสุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นางทิพาวดี กิตติคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

นายอัศม์ ประภัสสร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสัตวแพทย์วชิราวิทย์ สมสา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางธนพร พุทธรังษี

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายชวกร ชินโชคเจริญ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายไพโรจน์ ภู่รจนา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์